Regulamin

REGULAMIN TESTOWANIA (dalej „TESTOWANIE”) organizowanej przez KONCEPT PR

Postanowienia ogólne.

Testowanie jest organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę KONCEPT PR (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Testowania.

Czas trwania Testowania. Testowanie jest organizowana przez Organizatora do odwołania przez Organizatora (dalej „Czas Trwania Akcji”).W ramach Testowania Organizator umożliwi zarejestrowanym osobom na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, Testowanie Produktów

Produkty do testowania. Spośród osób, które zgłosiły Organizatorowi chęć udziału w teście realizowanym w ramach Testowanie poprzez stronę konceptpr.pl, wybierane będą przez Organizatora osoby ( dalej Testerki, Blogerki), którym będą przekazywane różnego rodzaju produkty codziennego użytku (dalej Produkty) celem testowania w warunkach użytkowych. Blogerki będą miały możliwość opiniowania Produktów na swoich kanałach społecznościowych.

Produkty do testowania wybierane są każdorazowo przez Organizatora. Organizator będzie ustalał dla każdego z Produktów czas testu.

Przebieg Akcji.

Aby przystąpić do Testowania osoba zainteresowana zobowiązana jest wypełnić krótki formularz rejestracyjny (dalej Formularz) .

Przystąpienie do Testowanie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i przekazaniem danych osobowych do celu przeprowadzenie testowania produktów.

I. Test.

  1. Aby wziąć udział w testowaniu Produktu, zainteresowana powinna zgłosić się do testowania produktu. Organizator zastrzega możliwość wybrania osób do testowania. Z chwilą odbioru Produktu od Organizatora na Testerkę przechodzą wszelkie koszty utrzymania oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
  2. Testerka zobowiązana jest do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi i instrukcjami dołączonymi do Produktów przeznaczonych do testowania, zamieszczonymi na nich napisami, informacjami, a w szczególności ze składem Produktów, przeciwwskazaniami do ich używania, zaleceniami związanymi z ich używaniem. Po zapoznaniu się przez Blogerkę z informacjami zamieszczonymi przy Produkcie zobowiązana jest ona do poinformowania Organizatora pocztą e-mail na adres blogerkowo.testy@gmail.com, o przeciwwskazaniach do testowania przez nią Produktu.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z korzystaniem przez Testerkę z testowanego Produktu, a wynikające z niezapoznania się p z instrukcjami i informacjami załączonymi do Produktu.
  4. Testy zlecone przez Organizatora będą trwały przez okres każdorazowo przez niego wskazany przed rozpoczęciem testowania danego Produktu.
  5. Testerka zobowiązana jest do przeprowadzania testów Produktów zgodnie ze wskazówkami Organizatora, uwzględniając załączone do Produktów ulotki, instrukcje bądź inne dokumenty.
  6. W przypadku, gdy przy przekazanych Blogerkom Produktach brakowało będzie instrukcji obsługi, konserwacji i innych dokumentów wymaganych przez odrębne przepisy, Ekspertka zobowiązana będzie do poinformowania Organizatora o takich brakach, celem ich uzupełnienia przez Organizatora.

I-a Recenzje 1. Każda z testerek, która otrzyma Produkty do testowania, zobowiązana będzie po zakończeniu okresu testowania wskazanego każdorazowo przez Organizatora, przygotować jedną recenzję związaną z prowadzonymi przez nią testami danego Produktu przekazanego do testowania. Recenzję tą testerka zobowiązana jest umieścić na stronie prowadzonego bloga 2. Z dniem upublicznienia recenzji Testerka przekazuje prawa autorskie i zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie  recenzji i wszelkie działania  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (recenzji) – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu(recenzji), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór (recenzję) utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu (recenzji) w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu (recenzji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. d) w zakresie wykorzystywania fragmentów lub całości recenzji do celów reklamowych lub promocyjnych, w szczególności w sieciach informatycznych, reklamie telewizyjnej, wyświetlanej w kinach, radiowej, zamieszczanej w Internecie lub rozsyłanej pocztą elektroniczną, prasowej (również w formie insertów do gazet lub czasopism) lub na nośnikach reklamy zewnętrznej.  3. W razie niewykonania przez Testerkę obowiązku przygotowania recenzji wg postanowień Regulaminu, Organizator wykluczy Testerkę z grona osób uczestniczących w następnych testach. 4. Z chwilą wywiązania się ze zobowiązań tj. opublikowania recenzji na blogu, Blogerka nabywa prawo własności do testowanego Produktu, co wyczerpuje wszelkie roszczenia Blogerki z tytułu honorarium za testowanie Produktu oraz publikację recenzji testowanego Produktu wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do niej. Blogerce nie przysługują żadne inne świadczenia i wynagrodzenia ze strony Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Testerkę. Testerka oświadcza, iż jest właścicielką wszystkich treści publikowanych przez siebie na blogu, w szczególności zdjęć. 4. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia okresu testowania danego produktu w ramach Akcji.

Reklamacje związane z Akcją rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Procedura reklamacyjna opisana w niniejszym Regulaminie nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń przed sądem. 5. Zgłaszając swój udział w Akcji i biorąc w nim udział uczestniczka wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem, 8. Uczestniczkom Testowania nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Produktów lub Nagród. 9. Uczestniczkom Testowania nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanego do testowania Produktu lub Nagrody na inny, nie mniej jednak mogą odmówić testowania danego Produktu z dniem poinformowania ich przez Organizatora o Produkcie, do którego testowania zostali wybrani. 10. Osoba zarejestrowana ma prawo do wglądu w swoje dane oraz usunięcia danych na własna prośbę z listy osób zainteresowanych testowaniem produktu. 11. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz na stronie konceptpr.pl.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji z Testerkami, a w szczególności: wysyłania produktów, informacji i materiałów prasowych, zaproszeń na konferencje i wydarzenia oraz kontakt dotyczący współpracy medialnej. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania produktów do testu,  otrzymania informacji objętych zgodą lub udzielenia odpowiedzi na zadane zapytania.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a  RODO do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Przy czym osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa ono na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed wycofaniem zgody.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Koncept PR.

Podstawa prawna:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 10.

UPT – Prawo Telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 172.